,

Long-term safety and efficacy of angioplasty of femoropopliteal artery disease with drug-coated balloons from the AcoArt I trial

Autores: Yongle Xu, Jie Liu, Jiwei Zhang, Baixi Zhuang, Xin Jia, Weiguo Fu, Danming Wu, Feng Wang, Yu Zhao, Pingfan Guo, Wei Bi, Shenming Wang, Wei Guo - 2021