,

Drug-Coated Balloon Angioplasty Compared With Uncoated Balloons in the Treatment of 200 Chinese Patients With Severe Femoropopliteal Lesions: 24-Month Results of AcoArt I

Autores: Yongle Xu, Xin Jia, Jiwei Zhang, Baixi Zhuang, Weiguo Fu, Danming Wu, Feng Wang, Yu Zhao, Pingfan Guo, Wei Bi, Shenming Wang, Wei Guo. - 2018